K.V.K.K Aydınlatma Metni

KARGİSAN KARABÜK GİYİM SANAYİ TİCARET A.Ş KİŞİSEL VERİLERİN

İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kanunun ‘veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü’ başlıklı 10. maddesi uyarınca KARGİSAN KARABÜK GİYİM SANAYİ TİCARET A.Ş olarak işlediğimiz kişisel verilere ilişkin açıklamalarımızı aşağıda sunmaktayız.

a)Veri Sorumlusu Olarak Kimliğimiz

KARGİSAN KARABÜK GİYİM SANAYİ TİCARET A.Ş (5050061977 vergi no, Karabük Vergi Dairesi, Karorsan OSB Manolya Cad. No:10 Karabük) olarak 6698 sayılı Kanun m.3/ı uyarınca veri sorumlusu olup bu kapsamda şirketimizde kişisel veri işlenmektedir.

b) Kişisel Verileri Hangi Amaçla İşlediğimiz

Müşterilerimizin restorandan aldıkları hizmetlerde, ilgili mevzuat uyarınca fatura düzenleme ve saklama yükümlülüğümüz bulunduğundan müşterilerimizden isim, soy isim, T.C kimlik numarası ve adres olmak üzere kişisel bilgi talep etmekte ve müşterilerimizin sorularımızı cevaplaması, satın almış olduğu ürün ücretini banka/kredi kartı ile ödemesi yoluyla elde edilen bu kişisel verileri düzenlediğimiz faturalar çerçevesinde işlemekte ve kanuni sürelerle uyumlu olarak saklamaktayız.

c) Kişisel Verileri Kimlere ve Hangi Amaçla Aktardığımız
 

Şirketimiz,  6698 sayılı Kanunun 8. Ve 9. Maddeleri doğrultusunda işlediği kişisel verileri, ticari faaliyetlerini ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmek için ve yalnızca aktarma amacını sağlamaya yönelik kişisel verilerle sınırlı olmak kaydıyla dışarıdan hizmet aldığı iş ortaklarıyla, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve ihtilaf halinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşmaktadır.
 

d) Kişisel Verileri Toplama Yöntemlerimiz ve Hukuki Sebepleri

Şirketimiz, 6698 sayılı Kanunun 5. Ve 6. Maddesinde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda ticari faaliyetlerini icra etme, kanuni ve hukuki yükümlülükleri yerine getirme, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, şirket meşru menfaatlerini temin etme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak kişisel verileri müşterilerden, sözlü veya yazılı olarak bizzat veya elektronik ortamlar üzerinden elde etmekte ve güvenli olarak işlemektedir. Bu sebeplerden birisinin veya diğer yasal sebeplerin bulunmaması halinde sadece açık rızanın olması halinde verileriniz işlenmektedir.  

 

f) Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişilerin 6698 sayılı Kanun m.11 Uyarınca Hakları

6698 sayılı Kanunun 11. maddesi gereğince kişisel verisi işlenen ilgili kişiler aşağıdaki haklara sahiptir:
1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 

X